Τηλέφωνο: 2109851577, Τηλέφωνο: 2111161549
QUALITY CHOICE FOR
LANGUAGE LEARNING
ΜΕΝΟΥ

  Μεθοδολογία

  Σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο με έντονη αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση πολιτισμών, προσώπων, καταστάσεων και γνώσεων, η διδακτική μας μεθοδολογία δεν θα μπορούσε να μην λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα προτάγματα της σύγχρονης εποχής. Θεμέλιος λίθος της διδακτικής μας φιλοσοφίας είναι η βιωματική εκπαίδευση.
  Η τελευταία στηρίζεται στην παροχή κινήτρων για συμμετοχή, στο βαθμό που η ενεργός εμπλοκή του διδασκόμενου στη γνωστική διαδικασία είναι συνθήκη αναγκαία για την κατάκτηση της γνώσης.
  Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν τεχνολογικώς εξελιγμένα εποπτικά μέσα, τα οποία αξιοποιούν τη γνώση του εκπαιδευτή στο έπακρο και προκαλούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου με συνέπεια η πρόσληψη της γνώσης να γίνεται αβίαστα και με φυσικό τρόπο.

  Η χρησιμοποίηση στη διάρκεια του μαθήματος διαδραστικών πινάκων αφής (Interactive Smart Boards), ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων είναι μια επιλογή εναρμονισμένη με την εκπαιδευτική μας φιλοσοφία. Επί σειρά ετών επενδύουμε σε πρωτοποριακό εξοπλισμό αυτού του είδους, ο οποίος εντάσσεται οργανικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των επιπέδων διδασκαλίας.

  Έτσι επιτυγχάνεται:

         Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος.

         Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.       

         Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

         Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών.

         Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (οπτικό,ακουστικό, κιναισθητικό Βλ. Gardner).

         Εδραίωση αυτοπεποίθησης.

  Σύμφωνα με πρωτοπόρους θεωρητικούς της παιδαγωγικής επιστήμης, η αλληλεπίδραση είναι ο κύριος παράγοντας μέσω του οποίου συντελείται η μάθηση. Η δημιουργία μιας παραγωγικής και συνεργατικής ατμόσφαιρας πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μάθησης στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η διαδικασία μάθησης, στο βαθμό που το παιδί δραστηριοποιείται ενεργά, ενώ παράλληλα αντλεί γνώσεις μέσα από τη δυναμική της ομάδας, μεγιστοποιώντας τις δεξιότητές του.

  (Vygotsky / Social cognition)

  Έχει παρατηρηθεί ότι μαθητές των οποίων το γνωστικό υπόβαθρο δημιουργήθηκε μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα έχουν κατά κανόνα χαμηλό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων και το χειρότερο, ταυτίζουν την μαγική διαδικασία της εκμάθησης μιας γλώσσας με μια πληκτική, σχεδόν γραφειοκρατική αντίληψη διδασκαλίας. Έτσι εξηγείται και η επιλογή γονέων με υψηλή μόρφωση και καλό επίπεδο γλωσσομάθειας να εμπιστεύονται αξιόπιστα Kέντρα Ξένων Γλωσσών.